กิจกรรมหน้าเสาธง

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก นายเลอพงษ์ รักษาเพียร ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยมี คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง รับฟัง เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตน ณ ด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

Leave a Comment