สถิติผู้เข้าชม
  • 1
  • 2
  • 2
  • 12
  • 11
  • 116
  • 298
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนภาคประชาชน หมู่บ้านละ 5 คน ร่วมกับผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลของ อบต.สามแยก ร่วมแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และสรุปปัญหาเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหาร และใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก