สถิติผู้เข้าชม
  • 1
  • 3
  • 1
  • 71
  • 5
  • 120
  • 877

อุปสมบสถวายเป็นราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
​ณ ที่วาการอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร