สถิติผู้เข้าชม
  • 2
  • 1
  • 1
  • 12
  • 11
  • 115
  • 297

อุปสมบสถวายเป็นราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
​ณ ที่วาการอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร