สถิติผู้เข้าชม
  • 2
  • 1
  • 1
  • 12
  • 11
  • 115
  • 297

โครงสร้างหัวหน้าส่วนงานราชการ

นายชาญวิทย์ จันทร์สุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก โทร 083-2837564

Untitled-1

นางชณิกา ศรีมุงคุณ
หัวหน้าสำนักปลัด

Untitled-1

นายมนต์มนัส บตุรนา
ผู้อำนวยการกองช่าง

Capture

นางฐานิกา ขันทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผอ.หมวย

นางบุญช่วย ปาเส
ผู้อำนวยการกองการศึกษา