สถิติผู้เข้าชม
  • 2
  • 71
  • 5
  • 0
  • 0
  • 146
  • 874

โครงสร้างหัวหน้าส่วนงานราชการ

Screenshot 2022-10-05 112322

นายชาญวิทย์ จันทร์สุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

Screenshot 2022-10-05 112322

นางชณิกา ศรีมุงคุณ
หัวหน้าสำนักปลัด

Screenshot 2022-10-05 112322

นายมนต์มนัส บตุรนา
ผู้อำนวยการกองช่าง

Capture

นางฐานิกา ขันทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง

Screenshot 2022-10-05 112322

นางบุญช่วย ปาเส
ผู้อำนวยการกองการศึกษา