การเงิน-การคลัง
สถิติผู้เข้าชม
  • 2
  • 3
  • 2
  • 70
  • 5
  • 162
  • 1,694

ช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ต่อการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสามแยกประจำปี 2566

โครงสร้างหัวหน้าส่วนงานราชการ

นายชาญวิทย์ จันทร์สุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก โทร 083-2837564

Untitled-1

นางชณิกา ศรีมุงคุณ
หัวหน้าสำนักปลัด
065-6287397

Untitled-1

นายมนต์มนัส บตุรนา
ผู้อำนวยการกองช่าง
086-8799413

Capture

นางฐานิกา ขันทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
063-4459565

ผอ.หมวย

นางบุญช่วย ปาเส
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
081-0555775

Untitled-1

นางชณิกา ศรีมุงคุณ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสงคม
065-6287397

Untitled-1

นางชณิกา ศรีมุงคุณ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
065-6287397

รองเด่น

นายชาญวิทย์ จันทร์สุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
083-2837564