สถิติผู้เข้าชม
  • 2
  • 7
  • 6
  • 12
  • 11
  • 121
  • 303

โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม

นางชณิกา ศรีมุงคุณ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

Screenshot 2022-10-05 112322

นางสาวรัชดา บูชาศรีวงศ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

Screenshot 2022-10-05 112322

นางสาวจิตอารีย์ แสนภูวา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน