การเงิน-การคลัง
สถิติผู้เข้าชม
  • 2
  • 3
  • 2
  • 70
  • 5
  • 162
  • 1,694

ช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ต่อการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสามแยกประจำปี 2566

โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม

นางชณิกา ศรีมุงคุณ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

Screenshot 2022-10-05 112322

นางสาวรัชดา บูชาศรีวงศ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

Screenshot 2022-10-05 112322

นางสาวจิตอารีย์ แสนภูวา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน