สถิติผู้เข้าชม
  • 3
  • 7
  • 6
  • 12
  • 11
  • 121
  • 303

โครงสร้างสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

นายยุทธชัย พรหมกาล
สมาชิกสภาหมู่ที่ 10
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

นางสุจิตรา สาลี
สมาชิกสภาหมู่ที่ 8
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

1

นายสิงห์ดำ ทองคำ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 2

หมู่ 3

รต.สุระศักดิ์ อาจหาญ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 3

หมู่ 4

นางเตือนจิต มิยะวงศ์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4

หมู่ 5

นายประเทือง สมคะเณย์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 5

หมู่ 6

นางสุกัญญา ศรีวะสุทธิ์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6

หมู่ 7

นายบุญยงค์ บุตรนา
สมาชิกสภาหมู่ที่ 7

หมู่ 9

นางสาวไพรจิตร ศรีโคตร
สมาชิกสภาหมู่ที่ 9

หมู่ 11

นายล้วน อิสระภาพ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 11

หมู่ 12

นายบุญธรรม มัฆวิมาลย์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 12

หมู่ 14

นายชำนาญ จันใด
สมาชิกสภาหมู่ที่ 14

หมู่ 15

นายวัฒนา เนตรวงศ์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 15