การเงิน-การคลัง
สถิติผู้เข้าชม
  • 2
  • 3
  • 2
  • 70
  • 5
  • 162
  • 1,694

ช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ต่อการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสามแยกประจำปี 2566

วันแม่แห่งชาติ 2563 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุมังคลาราม ตัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563.
-กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
-กิจกรรมมอบรางวัลแม่ดีเด่น
-กิจกรรมการแสดง
โดยนายชัชชัย พันธ์สวัสดิ์. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก