สถิติผู้เข้าชม
  • 2
  • 71
  • 5
  • 0
  • 0
  • 146
  • 874

โครงสร้างสำนักงานปลัด

นางชณิกา ศรีมุงคุณ
หัวหน้าสำนักปลัด

พ.อ.อ.วรศักดิ์ วรโยธา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสิรมณี ทีวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

จ.อ.พิริยะพงษ์ สิงหรา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นายราชกิจ บัวบาน
นิติกรชำนาญการ

นายชุมพล บุญทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายภมร ผาสุข
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นายสุรศักดิ์ โนนทราย
นักการภารโรง

นางสาวพัชราภรณ์ ศรีอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสมบูรณื แก้วพิลึก
พนักงานขับรถยนต์

นายศักดิ์ศรี พันธ์สวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ