การเงิน-การคลัง
สถิติผู้เข้าชม
  • 1
  • 3
  • 2
  • 70
  • 5
  • 162
  • 1,694

ช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ต่อการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสามแยกประจำปี 2566

โครงสร้างสำนักงานปลัด

นางชณิกา ศรีมุงคุณ
หัวหน้าสำนักปลัด

Picture10.png555555

พ.อ.อ.วรศักดิ์ วรโยธา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสิรมณี ทีวงศ์

นางสาวสิรมณี ทีวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

9ho

นายราชกิจ บัวบาน
นิติกรชำนาญการ

จ.อ.พิริยพงศ์ สิงหรา

จ.อ.พิริยะพงษ์ สิงหรา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นายชุมพล บุญทิพย์

นายชุมพล บุญทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสุรศักดิ์ โนนทราย

นายสุรศักดิ์ โนนทราย
นักการภารโรง

Screenshot 2022-10-05 112322

นางสาวพัชราภรณ์ ศรีอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสมบูรณ์ แก้วพิลึก

นายสมบูรณื แก้วพิลึก
พนักงานขับรถยนต์

นายศักดิ์ศรี พันธ์สวัสดิ์

นายศักดิ์ศรี พันธ์สวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Screenshot 2022-10-05 112322

นางสาวเนตรภา ศรศรี
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสันทัด บุญประสิทธิ์

นายสันทัด บุญประสิทธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป

นายวิชิต พันธ์ศรี

นายวิชิต พันธ์ศรี
พนักงานจ้างทั่วไป

นายจรัญ ชูนิตย์

นายจรัญ ชูนิตย์
พนักงานจ้างทั่วไป

นายวัชชิระ บุญประสิทธิ์

นายวัชชิระ บุญประสิทธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป

นางบัวลี บุพะกิจ

นางบัวลี บุพะกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป

Screenshot 2022-10-05 112322

นายณัฐพงศ์ ศรีโคตร
พนักงานจ้างทั่วไป

Screenshot 2022-10-05 112322

นายธีรพงษ์ เสวนา
พนักงานจ้างทั่วไป

Screenshot 2022-10-05 112322

นายอนุพนธ์ เชื้อพันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ