การเงิน-การคลัง
สถิติผู้เข้าชม
  • 2
  • 3
  • 2
  • 70
  • 5
  • 162
  • 1,694

ช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ต่อการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสามแยกประจำปี 2566

ประชุมพนักงาน

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายเลอพงษ์ รักษาเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก เป็นประธานประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก เพื่อแจ้งกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายการ ดำเนินงานด้วยความสุจริตโปร่งใส ในประเด็นดังนี้

1. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

2. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. นำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติและเผยแพร่ในเว็ปไซต์

4.ปรับปรุงทบทวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

5. กำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมด้านคุณธรรม