สถิติผู้เข้าชม
  • 3
  • 3
  • 3
  • 12
  • 11
  • 117
  • 299

ประชุมพนักงาน

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายเลอพงษ์ รักษาเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก เป็นประธานประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก เพื่อแจ้งกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายการ ดำเนินงานด้วยความสุจริตโปร่งใส ในประเด็นดังนี้

1. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

2. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. นำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติและเผยแพร่ในเว็ปไซต์

4.ปรับปรุงทบทวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

5. กำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมด้านคุณธรรม