นายเลอพงษ์ รักษาเพียร
นายก อบต.สามแยก
โทร 062-9049093

สถิติผู้เข้าชม
  • 3
  • 71
  • 5
  • 0
  • 0
  • 146
  • 874

ติดต่อ สอบถาม

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก
ถ.ทยาปัสสา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 3512

www.3-yaek.go.th

โทรศัพท์ 045-781528
เบอรืติดต่อผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
นายก อบต.สามแยก  โทร 086-8472388
ปลัด อบต.สามแยก  โทร  082-6962655
ผอ.กองช่าง  โทร 086-8799431
นักป้องกันฯ  โทร  081-9655629

แผนที่การเดินทาง

องค์การบริหารส่วนตำบล เลิงนกทา