นายเลอพงษ์ รักษาเพียร
นายก อบต.สามแยก
โทร 062-9049093

การเงิน-การคลัง
สถิติผู้เข้าชม
  • 2
  • 3
  • 2
  • 70
  • 5
  • 162
  • 1,694

ช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ต่อการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสามแยกประจำปี 2566

ติดต่อ สอบถาม

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก
หมู่ที่ 5 ถ.ทยาปัสสา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 3512
www.3-yaek.go.th
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนยื่นคำขอ หรือติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์    saraban_06350811@dla.go.th
โทรศัพท์ 045-781528
เบอร์ติดต่อผู้บริหาร
นายก อบต.สามแยก  โทร 062-9049093

แผนที่การเดินทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก