การเงิน-การคลัง
สถิติผู้เข้าชม
  • 1
  • 3
  • 2
  • 70
  • 5
  • 162
  • 1,694

ช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ต่อการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสามแยกประจำปี 2566

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 10  สิงหาคม  2565  นายเลอพงษ์  รักษาเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ได้เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากร และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติราชการ   ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดยโสธร