การเงิน-การคลัง
สถิติผู้เข้าชม
  • 1
  • 3
  • 2
  • 70
  • 5
  • 162
  • 1,694

ช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ต่อการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสามแยกประจำปี 2566

กิจกรรมปกป้องสถาบัน

วันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก นายประสิทธิ์ พวงดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมปกป้องสถาบัน โดยมีการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อปลูกฝังค่านิยมและสร้างจิตสำนึกให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติพร้อมนี้ นายประสิทธิ์ พวงดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชแทน นายกองค์การบริหาร      ส่วนตำบลสามแยก ได้เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม ดังนี้

1.พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. ให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ราชการหรือคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

3. ให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง กล้าตัดสินใจและกระทำหน้าที่ในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม

4. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และมีจิตสาธารณะ

5. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

7. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ