การเงิน-การคลัง
สถิติผู้เข้าชม
  • 1
  • 0
  • 0
  • 3
  • 2
  • 146
  • 1,514

ช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ต่อการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสามแยกประจำปี 2566

โครงสร้างกองการศึกษา