การเงิน-การคลัง
สถิติผู้เข้าชม
  • 1
  • 3
  • 2
  • 70
  • 5
  • 162
  • 1,694

ช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ต่อการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสามแยกประจำปี 2566

โครงสร้างกองการศึกษา

หมวย-pmdls2hhe1l8r1dufy4qvq0qc6lgys3yv27lmnoiqk

นางบุญช่วย ปาเส
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

Screenshot 2022-10-05 112322

นางนาตยบา ทุมจันทร์
ครู คศ.2

Screenshot 2022-10-05 112322

นางปริมประภา จารุสาร
ครู คศ.2

Screenshot 2022-10-05 112322

นางดำเนิน วงค์สิทธิ์
ครู คศ.2

Screenshot 2022-10-05 112322

นางนราภรณ์ ประกอบสุข
ครู คศ.2

Screenshot 2022-10-05 112322

นางสาววรารัตน์ กาฬสุวรรณ
ครู คศ.2

Screenshot 2022-10-05 112322

นางมรกต รักชื่อ
ครูผู้ดูแลเด็ก

Screenshot 2022-10-05 112322

นางสาวกิ่งแก้ว องอาจ
ครูผู้ดูแลเด็ก

Screenshot 2022-10-05 112322

นางมัชธิณี อาจหาร
ครูผู้ดูแลเด็ก

Screenshot 2022-10-05 112322

นางสาวโชติกา พวงผกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองการศึกษา

Screenshot 2022-10-05 112322

นายณัฐพงค์ ศรีโคตร
พนักงานจ้างทั่วไป

Screenshot 2022-10-05 112322

นางสาวฉันทนา วาปี
พนักงานจ้างทั่วไป

Screenshot 2022-10-05 112322

นางสาวจุฑามณี สาระขันธ์
จ้างเหมาบริการ

Screenshot 2022-10-05 112322

นายคณิศร พรมวงศ์
จ้างเหมาบริการ