สถิติผู้เข้าชม
  • 3
  • 7
  • 6
  • 12
  • 11
  • 121
  • 303

โครงสร้างกองการศึกษา

Screenshot 2022-10-05 112322

นางบุญช่วย ปาเส
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

Screenshot 2022-10-05 112322

นางนาตยบา ทุมจันทร์
ครู คศ.2

Screenshot 2022-10-05 112322

นางปริมประภา จารุสาร
ครู คศ.2

Screenshot 2022-10-05 112322

นางดำเนิน วงค์สิทธิ์
ครู คศ.2

Screenshot 2022-10-05 112322

นางนราภรณ์ ประกอบสุข
ครู คศ.2

Screenshot 2022-10-05 112322

นางสาววรารัตน์ กาฬสุวรรณ
ครู คศ.2

Screenshot 2022-10-05 112322

นางมรกต รักชื่อ
ครูผู้ดูแลเด็ก

Screenshot 2022-10-05 112322

นางสาวกิ่งแก้ว องอาจ
ครูผู้ดูแลเด็ก

Screenshot 2022-10-05 112322

นางมัชธิณี อาจหาร
ครูผู้ดูแลเด็ก

Screenshot 2022-10-05 112322

นางสาวโชติกา พวงผกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองการศึกษา

Screenshot 2022-10-05 112322

นายณัฐพงค์ ศรีโคตร
พนักงานจ้างทั่วไป

Screenshot 2022-10-05 112322

นางสาวฉันทนา วาปี
พนักงานจ้างทั่วไป

Screenshot 2022-10-05 112322

นางสาวจุฑามณี สาระขันธ์
จ้างเหมาบริการ

Screenshot 2022-10-05 112322

นายคณิศร พรมวงศ์
จ้างเหมาบริการ