การเงิน-การคลัง
สถิติผู้เข้าชม
  • 2
  • 3
  • 2
  • 70
  • 5
  • 162
  • 1,694

ช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ต่อการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสามแยกประจำปี 2566

โครงสร้างกองช่าง

นายมนต์มนัส บุตรนา
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายกิตติศักดิ์ ภูมิมะลา

นายกิตติศักดิ์ ภูมิมะลา
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายชาตรี จารุสาร

นายชาตรี จารุสาร
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

นายยุทธยา บริบูรณ์

นายยุทธยา บริบูรณ์
ผู้ช่วยช่างโยธา

นางสาวอุบลวรรณ โพธิบูรณ์

นางสาวอุบลวรรณ โพธิบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Screenshot 2022-10-05 112322

นายชลธชาติ ทองโกฏิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางชณิกา ศรีมุงคุณ
หัวหน้าสำนักปลัด