การเงิน-การคลัง
สถิติผู้เข้าชม
  • 1
  • 3
  • 2
  • 70
  • 5
  • 162
  • 1,694

ช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ต่อการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสามแยกประจำปี 2566

โครงสร้างกองสาธารณสุข

นางชณิกา ศรีมุงคุณ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางศุภลักษณ์ ทาระพันธ์

นางศุภลักษณ์ ทาระพันธ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นายชัยยงค์ น้ำเงิน

นายชัยยงค์ น้ำเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

Screenshot 2022-10-05 112322

นางสาวไอระดา ทองบ่อ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมชาย ตาเทพ

นายสมชาย ตาเทพ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายศักดิ์สิทธิ์ เขียวอ้วน

นายศักดิ์สิทธิ์ เขียวอ้วน
พนักงานจ้างทั่วไป

Screenshot 2022-10-05 112322

นายกิตติชัย กองปราบ
พนักงานจ้างทั่วไป

Screenshot 2022-10-05 112322

นายอุรชาติ เดชะบุญ
พนักงานจ้างทั่วไป

Screenshot 2022-10-05 112322

นายชีวิน สุริยะบุตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ

Screenshot 2022-10-05 112322

นายอานนท์ สุโท
พนักงานจ้างเหมาบริการ