สถิติผู้เข้าชม
  • 2
  • 1
  • 1
  • 12
  • 11
  • 115
  • 297

โครงสร้างกองคลัง

นางฐานิกา ขันทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
063-4459565

S__41721863

นางสาวมณฑกาญจน์ จันปุ่ม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Screenshot 2022-10-11 140630

นางสาวปวัณรัตน์ ทศรักษา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

Screenshot 2022-10-11 141941

นายธีระยุทธ์ ศรีมุงคุณ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

Screenshot 2022-10-11 140715

นางยุภา สาระขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Screenshot 2022-10-11 140735

นายวุฒิชัย งามฉลวย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

Screenshot 2022-10-11 140655

นายปรีชา จารุสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

เอี้ยง

นางสาวชญานุช สุนทรารักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ยุ้ย

นางสาวอุทุมพร สุภกุล
พนักงานจ้างทั่วไป

Screenshot 2022-10-05 112322

นางสาวสุพิชญา ชูนิชย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ