สถิติผู้เข้าชม
  • 2
  • 71
  • 5
  • 0
  • 0
  • 146
  • 874

โครงสร้างกองคลัง

นางฐานิกา ขันทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง

S__41721863

นางสาวมณฑกาญจน์ จันปุ่ม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Screenshot 2022-10-05 112322

นางสาวปวัณรัตน์ ทศรักษา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

Screenshot 2022-10-05 112322

นายธีระยุทธ์ ศรีมุงคุณ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

Screenshot 2022-10-05 112322

นางยุภา สาระขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Screenshot 2022-10-05 112322

นายวุฒิชัย งามฉลวย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

Screenshot 2022-10-05 112322

นายปรีชา จารุสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

Screenshot 2022-10-05 112322

นางสาวชญานุช สุนทรารักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Screenshot 2022-10-05 112322

นางสาวอุทุมภร ศุภกุล
พนักงานจ้างทั่วไป