การเงิน-การคลัง
สถิติผู้เข้าชม
  • 1
  • 3
  • 2
  • 70
  • 5
  • 162
  • 1,694

ช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ต่อการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสามแยกประจำปี 2566

โครงสร้างกองคลัง

นางฐานิกา ขันทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
063-4459565

aa0f4b10-8732-432a-ae82-11e680585449

นางสาวมณฑกาญจน์ จันปุ่ม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

49b25952-142c-4cfc-8804-ecc9dc0facf7

นางสาวปวัณรัตน์ ทศรักษา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

Screenshot 2022-10-11 141941

นายธีระยุทธ์ ศรีมุงคุณ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

b522ad58-8770-40de-9e88-900379b31de1

นางยุภา สาระขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

3db604a8-3f98-4626-b6eb-879fea6865ff

นายวุฒิชัย งามฉลวย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

f7d3dacb-4b42-4662-a122-14a55aeb6966

นายปรีชา จารุสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

4f38abb9-7431-497a-9fd5-98b984f47326

นางสาวชญานุช สุนทรารักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ยุ้ย

นางสาวอุทุมพร สุภกุล
พนักงานจ้างทั่วไป

Screenshot 2022-10-05 112322

นางสาวสุพิชญา ชูนิชย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ