สถิติผู้เข้าชม
  • 3
  • 4
  • 3
  • 12
  • 11
  • 118
  • 300

โครงสร้างกองการเกษตร

นายชาญวิทย์ จันทร์สุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการเกษตร

นายภมร ผาสุข

นายภมร ผาสุข
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

Screenshot 2022-10-05 112322

นางสาวอรุณรัตน์ จารุสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร